Moka Efti Orchestra – Hafensommer Würzburg, 31.07.2019 | © Foto: Ulf Cronenberg, Würzburg

Moka Efti Orchestra – Hafensommer Würzburg, 31.07.2019 | © Foto: Ulf Cronenberg, Würzburg

Moka Efti Orchestra – Hafensommer Würzburg, 31.07.2019 | © Foto: Ulf Cronenberg, Würzburg